คะแนน O-NET สูงกว่าระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

175

โรงเรียนบ้านป่าจี้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Facebook Comments