คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล จากท่าน ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ. สพป.ลำพูน เขต 2 ดังนี้

  1. ผอ.สยาม มูลอินทร์ คุณครูกฤษณา เดินไว รับมอบเกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ระดับดีมาก
  2. คุณครูกมลลักษณ์ ศรีประมงค์ รับเกียรติบัตรรางวัล บุคคลผู้ปฎิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2565
  3. คุณครูนันทรัตน์ มูลอินทร์ รับมอบเกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง

ขอขอบคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเราเป็นอย่างดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Facebook Comments