16.2 C
Li
วันเสาร์, มกราคม 29, 2022

ผู้บริหาร/คณะครู

โรงเรียนบ้านป่าจี้ มีบุคลากรทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
  • ข้าราชการครู 8 คน
  • พนักงานราชการ 1 คน
  • ครูธุรการ 1 คน
  • ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
  • ครูอัตราจ้าง 1 คน

นายสยาม มูลอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางแสงเดือน สามภูศรี

ครู คศ.3

นายสง่า อุปรัตน์

ครู คศ.3

นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรม

ครู คศ.1

นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้ายมูล

ครู คศ.1

นางนันทรัตน์ มูลอินทร์

ครู คศ.1

นายนิติ เหมือนฟู

ครู คศ.1

นางสาววิภูษา วงศ์ศรีใส

ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา เดินไว

ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาภัค ชุติปกรณ์

พนักงานราชการ

นางกมลลักษณ์ ศรีประมงค์

ครูธุรการ

นายศุภชัย สุภากาศ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางขวัญผ่องศรี จันต๊ะอุตม์

ครูอัตราจ้าง