23.5 C
Li
วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

ผู้บริหาร/คณะครู

โรงเรียนบ้านป่าจี้ มีบุคลากรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
  • ข้าราชการครู 9 คน
  • ครูธุรการ 1 คน
  • ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
  • ครูอัตราจ้าง 1 คน

นางสุดาพร พรมมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางแสงเดือน สามภูศรี

ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญนภา บางหลวง

ครู คศ.3

นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรม

ครู คศ.2

นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้ายมูล

ครู คศ.2

นางสาวพิมพจี สุวรรณชีพ

ครู คศ.1

นางสาวภัคนันท์ สุขาวรรณ

ครู คศ.1

นายนิติ เหมือนฟู

ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา เดินไว

ครู คศ.1

นายอลงกรณ์ ผางวารี

ครูผู้ช่วย

นางกมลลักษณ์ ศรีประมงค์

ครูธุรการ

นายศุภชัย สุภากาศ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางขวัญผ่องศรี จันต๊ะอุตม์

ครูอัตราจ้าง