รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน

219

โรงเรียนบ้านป่าจี้ รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน

Facebook Comments