27.3 C
Li
วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นายวีรยุทธ ตันแก้ว

ประธานกรรมการ

การพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน ถือเป็นการพัฒนาประเทศไปในตัว หากไม่พยายามใฝ่เรียน หมั่นหาความรู้ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ

สิบเอกพรพิพัฒน์ สามภูศรี

กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกังวาล ผานามสดใส

กรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางทิวาพร ทรงสิทธิ์พาณิชย์

กรรมการ / ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

ท่านพระครูสุกิจจาภรณ์

กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายพรหมเมนทร์ ทรัพย์ประมาณ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายกฤตภัทร์ เกตุแก้ว

กรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า

นางแสงเดือน สามภูศรี

กรรมการ / ผู้แทนครู

นายสยาม มูลอินทร์

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นายสว่าง กันใจ

ประธานอนุกรรมการ

นายนำพล สามภูศรี

รองประธานอนุกรรมการ

นายอุดมศักดิ์ กันใจ

กรรมการ

นายสนั่น สิงหนาท

กรรมการ

นางปรียา แก้วหล้า

กรรมการ

นายพงศ์พล ชัยยา

กรรมการและเลขนุการ