เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ สิ่งใหม่ ๆ ในค่ายวิชาการ

66

กิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ นักเรียนชอบและสนุกที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ

Facebook Comments