รางวัลการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564

383

กรมอนามัยได้ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนและหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง QEQดี ประจําปี ๒๕๕ โดยมีโรงเรียนและหน่วยงานสมัคร เข้าร่วมรับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง ในขั้นตอนการสมัคร การตรวจเอกสาร/หลักฐาน การติดตามประเมิน องค์กรรอบรู้สุขภาพ และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง QEQดีได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น
ในการนี้ กรมอนามัย จึงขอประกาศผลรางวัลองค์กรที่ดําเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จนเกิดผลประจักษ์และสามารถจัดการปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรงได้ จํานวน at๗ แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง เQEQดี จ้านวน ๒๔ แห่ง และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQEQ ดี จํานวน ๗๓ แห่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ ประสานงานโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Facebook Comments