แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้

เพื่อป้องกันการแก้ระบาดของของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแฮลกอฮอล์เจล
2. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
4. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะและปิดฝาอย่างมิดชิด
5. สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ร่วมกับไอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์

Facebook Comments