ประกาศโรงเรียนบ้านป่าจี้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563” ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563