สภานักเรียนรวมใจ
สภานักเรียนรวมใจ

โรงเรียนบ้านป่าจี้ส่งแกนนำสภานักเรียน 2 คน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการสภานักเรียนรวมใจ สร้างไทยมั่นคงเพื่อดำรงสถาบันหลัก ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นักเรียนที่เป็นแกนนำสภานักเรียนทุกคนได้ถูกละลายพฤติกรรม และถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
หัวข้อกิจกรรมประกอบด้วย

  1. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักตนเองกับการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นผู้นำ”
  2. การบรรยายในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่กับสังคมไทย 4.0”
  3. การบรรยายในหัวข้อ “สถานศึกษากับกิจกรรมสภานักเรียน”
  4. การบรรยายและระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน”
  5. การบรรยายและกิจกรรม “คุณลักษณะของผู้นำกับการทำกิจกรรม”
  6. การบรรยายหัวข้อ “เป้าหมาย ความสำเร็จ และความเข้มแข็งของสภานักเรียน”
  7. กิจกรรม “ลานผู้นำประชาธิปไตยในโรงเรียน”
Facebook Comments