ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหรียญทอง ระดับเขตตรวจราชการที่ 15

324

โรงเรียนบ้านป่าจี้ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ** การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ** มอบเป็นกำลังใจแด่คณะครูบุคลากร และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ขอขอบคุณคณะครูและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments