สอบ O-NET ปีนี้ ไม่บังคับให้ทุกคนสอบ?

109

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบายลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอสรุปแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ดังต่อไปนี้.
1. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป.
2. สพฐ.จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการทดสอบ O-NET ต่อไป.

ข้อมูล: กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ: https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/5570670509625090/


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ครูสง่า อุปรัตน์ ได้นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ทดสอบระดับชาติ O-NET ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน และมีครูนันทรัตน์ มูลอินทร์และครูกฤษณา เดินไว ได้เป็นคณะกรรมการคุมสอบระดับชาติ O-NET ณ โรงเรียนบ้านดง อำเภอทุ่งหัวช้าง

Facebook Comments