เดินรณรงค์เชิญชวนมาเลือกตั้ง 28 มีนานี้

219

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นไปอย่างทั่วถึง แพร่หลาย โรงเรียนบ้านป่าจี้ นำโดยท่านผู้นวยการ นายสยาม มูลอินทร์ คณะครูและนักเรียน จึงได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์เผยแพร่ ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความสุจรติ โปร่งใส เที่ยงธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่กระทำผิดกฎหมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแหน ถึงเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานเปิดพิธี

Facebook Comments