ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครู สู่คุณภาพนักเรียน

358

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ไปศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารพัฒนาวิชาชีพเพื่อเลื่อนขั้นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาผู้เรียนและองค์กร ณ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Facebook Comments