ผ่านการคัดกรอง มอบทุนนักเรียนเพิ่มอีก 9 คน

79

โรงเรียนป่าจี้ ได้มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูร่วมมอบทุนให้กับนักเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการรับเงินทุน เพื่อให้เป็นค่าครองชีพให้กับนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Facebook Comments