เทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุงก่อนเปิดเทอม 1/2564

1021

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยแหน โรงเรียนบ้านป่าจี้ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า และโรงเรียนบ้านดงสักงาม เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้กำหนดแผนการพ่นหมอกควันดังกล่าวในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Facebook Comments