รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

81

โรงเรียนบ้านป่าจี้ รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยท่าน ศน.จีรพันธ์ เหลืองอร่าม และท่าน ศน.ชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศ สพป. ลำพูน เขต 2 ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านป่าจี้ ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนตามสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนบ้านป่าจี้จะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

Facebook Comments