เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ให้สถานศึกษาและสถาบันกวดวิชาทุกแห่งในจังหวัดลำพูนขยายระยะเวลาปิดเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ขอให้โรงเรียนทุกโรงดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนและพิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม (On Air, Online, On Demand, On Hand) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Facebook Comments