เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในภาพรวมระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แม้จำนวนของผู้ป่วยอาการรุนแรงจะยังคงมีระดับสูงอันเป็นผลจากการสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 (6)และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 7 (1)ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 10 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และประกาศเรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำพูนตามมติที่ประชุมครั้งที่ 40/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และมาตรการสำหรับสถานศึกษาสถาบันการศึกษาทุกประเภท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านป่าจี้ ขอประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าจี้ กำลังเร่งดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดโดยเร็วที่สุด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 95 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท-19 และมาตรการสำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษาทุกประเภท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัด

Facebook Comments