การประชุมชี้แจงให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อัตรา 2,000 บาทต่อคน

150

หนังสือราชการ “ด่วนที่สุด” ที่ ศธ 04135/ว2313 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ Application ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง สำหรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ขอแจ้งบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียน ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวันที่6กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ www.obectv.tv ช่อง OBEC TV2 และ www.youtube.com/OBEC Channel 2

กำหนดการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

10:00 – 10:30 น.เปิดการประชุม
10:30 – 11:00 น.แนวทางการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
11:00 – 16:00 น.การใช้งานระบบ Application รายงานจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
16:00 – 16:30 น.สรุปผลและปิดการประชุม
Facebook Comments