ประกาศ! 1 พ.ย. 64 นี้เรียนที่บ้านจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

79

จากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยภาพรวมยังทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นแล้ว แต่ยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ดังนั้น สำนักงานโรคติดต่อจังหวัดลำพูนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถจัดการเรียนในสถานศึกษาได้

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านป่าจี้กำลังเร่งการจัดทำการประเมินนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ทางโรงเรียนจะงดจัดการเรียนในสถานศึกษา และเจัดการเรียนแบบ On-Hand และ Online ตามรูปแบบเดิม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Facebook Comments