พิธีไหว้ครู วัฒนธรรมที่ดีงาม ของชาวแดงเขียว

190

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีกราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูและเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม

โดยปกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 หรือวันใดวันหนึ่งในราวเดือนมิถุนายน แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทางสถานศึกษาจึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนและเลื่อนการจัดงานพิธีไหว้ครูจากเดือนมิถุนายน เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๔ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๕๔ คน

Facebook Comments