วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี  สืบเนื่องมาจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย จึงได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นด้วยโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงแสดงความห่วงใย พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านภาษาไทย คือ  การคัดลายมือ การแต่งเรื่องจากภาพ และการแต่งบทประพันธ์ มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้นักเรียน   ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่ คู่ชาติไทยต่อไป

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและเพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

Facebook Comments