เรียนรู้สู่โลกกว้าง

212

นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ และสวนนำ้พีพี จังหวัดลำปาง ได้ทั้งความรู้และสนุกสนาน

Facebook Comments