สอบวัดความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT: Reading Test) ระดับชั้น ป.1

48

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าจี้ จำนวน 23 คน ได้ทดสอบระดับชาติ RT ณ โรงเรียนบ้านป่าจี้ โดยมีคณะกรรมการในการคุมสอบ ดังนี้

  1. ครูกัญญาภัค ชุติปกรณ์
  2. ครูภิญญาพัชญ์ อ้ายมูล
  3. ครูนันทรัตน์ มูลอินทร์
  4. ครูกฤษณา เดินไว
Facebook Comments