เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

156

โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดหาสภานักเรียนชุดใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน

Facebook Comments