ชั้น ป.3 สอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

246

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

National Test : NT

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

             National Test  (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

             การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบในเดือนเมษายน โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test  (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

ที่มา https://www.trueplookpanya.com/education/content/71824/-teaartedu-teaart-


วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ทดสอบระดับชาติ NT ณ โรงเรียนบ้านป่าจี้ โดยมี นายสยาม มูลอินทร์ เป็นประธานสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ ดังนี้ 1. นางโชติกา อโนต๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน 2. นายอนุชิต แสนตางใจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน 3. นางสาวอุษณี เปาวะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ และ 4. นางสาวสินจัย คำมาตา ครูโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ และมีคุณครูของทางโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้เป็นคณะกรรมการคุมสอบระดับชาติ NT ดังนี้ 1. ครูแสงเดือน สามภูศรี เป็นคณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนอนุบาลวังดิน 2. ครูสง่า อุปรัตน์ เป็นคณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 3. ครูจันทร์จิรา อ่อนพรม เป็นคณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 4. ครูนันทรัตน์ มูลอินทร์ เป็นคณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนบ้านห้วยแหน


Facebook Comments