เทศบาลฯ ป่าไผ่ พร้อมด้วย อสม.บ้านป่าจี้ พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน

165

เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้เข้ามาพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนบ้านป่าจี้ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปลอดภัยจากยุงลายและโรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ทางเทศบาลฯ และอสม.บ้านป่าจี้ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้

Facebook Comments