ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ครูกฤษณา เดินไว

374

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ พร้อมด้วย ครูแสงเดือน สามภูศรี ครูวนิดา ทะนุชิต ได้เป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูกฤษณา เดินไว ในครั้งที่ 3 ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตนเอง และการพัฒนางานในหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

Facebook Comments