ขยายเวลาปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

94

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าจี้
เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้วยตามมติประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ขยายเวลาปิดสถานศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ทั้งนี้โรงเรียนบ้านป่าจี้จึงต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว และทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาศการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าจี้ จึงงดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) และปรับการเรียนการสอนแบบใช้เอกสารใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือและชุดกิจกรรมสำหรับสอนนักเรียน (On Hand) หรือตามที่แต่ละชั้นเรียนได้แจ้งประสานกันไว้
ประกาศขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาชั่วคราวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่
13 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

(นายสยาม มูลอินทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้

Facebook Comments