คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 90/2564 ให้ปิดสถานศึกษาจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

104

ข้อ ๑. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน และให้งดสั่งงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม

ข้อ ๒. สถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยห้ามให้เด็กเดินทางกลับภูมิลำเนา และให้มีการจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๓. ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นการชั่วคราว ดังนี้

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒) สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

๓) โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา

๔) โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนดนตรี

๕) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ หรือโรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว

๖) โรงเรียนสอนขับรถ สถานบันฝึกอบรม/สถาบันสอนขับรถ

ข้อ ๔. ให้นายอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าพนักงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ข้อ ๕. หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๓๕ (๑)ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘และอาจเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชกำหนดดังกล่าว และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓o วรรคสอง (๑) และวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕’๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Facebook Comments