รับการตรวจสอบการเงินของโรงเรียน

187

วันที่ 23 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา เงินโครงการอาหารกลางวันโดยนางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาววิลาวรรณ กองดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.ลำพูน เขต 2 ในนามคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าจี้ ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนต่อไป

Facebook Comments