รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

115

โรงเรียนบ้านป่าจี้รับการนิเทศติดตามและนโยบายการพัฒนาการศึกษาจากท่าน ศน.จีรพันธ์ เหลืองอร่าม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าจี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments